சங்கீதம் 35 வது அதிகாரம் மற்றும் 1 வது வசனம்

கர்த்தாவே, நீர் என் வழக்காளிகளோடே வழக்காடி, என்னோடு யுத்தம்பண்ணுகிறவர்களோடே யுத்தம் பண்ணும்.

சங்கீதம் (Psalms) 35:1 - Tamil bible image quotes