சங்கீதம் 34 வது அதிகாரம் மற்றும் 8 வது வசனம்

கர்த்தர் நல்லவர் என்பதை ருசித்துப்பாருங்கள்; அவர்மேல் நம்பிக்கையாயிருக்கிற மனுஷன் பாக்கியவான்.

சங்கீதம் (Psalms) 34:8 - Tamil bible image quotes