சங்கீதம் 34 வது அதிகாரம் மற்றும் 7 வது வசனம்

கர்த்தருடைய தூதன் அவருக்குப் பயந்தவர்களைச் சூழப் பாளயமிறங்கி அவர்களை விடுவிக்கிறார்.

சங்கீதம் (Psalms) 34:7 - Tamil bible image quotes