சங்கீதம் 34 வது அதிகாரம் மற்றும் 3 வது வசனம்

என்னோடே கூடக் கர்த்தரை மகிமைப்படுத்துங்கள்; நாம் ஒருமித்து அவர் நாமத்தை உயர்த்துவோமாக.

சங்கீதம் (Psalms) 34:3 - Tamil bible image quotes