சங்கீதம் 34 வது அதிகாரம் மற்றும் 22 வது வசனம்

கர்த்தர் தமது ஊழியக்காரரின் ஆத்துமாவை மீட்டுக்கொள்ளுகிறார்; அவரை நம்புகிற ஒருவன்மேலும் குற்றஞ்சுமராது.

சங்கீதம் (Psalms) 34:22 - Tamil bible image quotes