சங்கீதம் 34 வது அதிகாரம் மற்றும் 21 வது வசனம்

தீமை துன்மார்க்கனைக் கொல்லும்; நீதிமானைப் பகைக்கிறவர்கள் குற்றவாளிகளாவார்கள்.

சங்கீதம் (Psalms) 34:21 - Tamil bible image quotes