சங்கீதம் 34 வது அதிகாரம் மற்றும் 20 வது வசனம்

அவனுடைய எலும்புகளையெல்லாம் காப்பாற்றுகிறார்; அவைகளில் ஒன்றும் முறிக்கப்படுவதில்லை.

சங்கீதம் (Psalms) 34:20 - Tamil bible image quotes