சங்கீதம் 34 வது அதிகாரம் மற்றும் 2 வது வசனம்

கர்த்தருக்குள் என் ஆத்துமா மேன்மைபாராட்டும்; சிறுமைப்பட்டவர்கள் அதைக்கேட்டு மகிழுவார்கள்.

சங்கீதம் (Psalms) 34:2 - Tamil bible image quotes