சங்கீதம் 34 வது அதிகாரம் மற்றும் 19 வது வசனம்

நீதிமானுக்கு வரும் துன்பங்கள் அநேகமாயிருக்கும், கர்த்தர் அவைகளெல்லாவற்றிலும் நின்று அவனை விடுவிப்பார்.

சங்கீதம் (Psalms) 34:19 - Tamil bible image quotes