சங்கீதம் 34 வது அதிகாரம் மற்றும் 16 வது வசனம்

தீமைசெய்கிறவர்களுடைய பேரைப் பூமியில் இராமல் அற்றுப்போகப்பண்ண, கர்த்தருடைய முகம் அவர்களுக்கு விரோதமாயிருக்கிறது.

சங்கீதம் (Psalms) 34:16 - Tamil bible image quotes