சங்கீதம் 34 வது அதிகாரம் மற்றும் 13 வது வசனம்

உன் நாவைப் பொல்லாப்புக்கும், உன் உதடுகளைக் கபட்டுவசனிப்புக்கும் விலக்கிக் காத்துக்கொள்.

சங்கீதம் (Psalms) 34:13 - Tamil bible image quotes