சங்கீதம் 34 வது அதிகாரம் மற்றும் 11 வது வசனம்

பிள்ளைகளே, வந்து எனக்குச் செவிகொடுங்கள்; கர்த்தருக்குப் பயப்படுதலை உங்களுக்குப் போதிப்பேன்.

சங்கீதம் (Psalms) 34:11 - Tamil bible image quotes