சங்கீதம் 34 வது அதிகாரம் மற்றும் 1 வது வசனம்

கர்த்தரை நான் எக்காலத்திலும் ஸ்தோத்திரிப்பேன்; அவர் துதி எப்போதும் என் வாயிலிருக்கும்.

சங்கீதம் (Psalms) 34:1 - Tamil bible image quotes