சங்கீதம் 33 வது அதிகாரம் மற்றும் 8 வது வசனம்

பூமியெல்லாம் கர்த்தருக்குப் பயப்படுவதாக; உலகத்திலுள்ள குடிகளெல்லாம் அவருக்கு அஞ்சியிருப்பதாக.

சங்கீதம் (Psalms) 33:8 - Tamil bible image quotes