சங்கீதம் 33 வது அதிகாரம் மற்றும் 7 வது வசனம்

அவர் சமுத்திர ஜலங்களைக் குவியலாகச் சேர்த்து, ஆழமான ஜலங்களைப் பொக்கிஷவைப்பாக வைக்கிறார்.

சங்கீதம் (Psalms) 33:7 - Tamil bible image quotes