சங்கீதம் 33 வது அதிகாரம் மற்றும் 22 வது வசனம்

கர்த்தாவே, நாங்கள் உம்மை நம்பியிருக்கிறபடியே உமது கிருபை எங்கள்மேல் இருப்பதாக.

சங்கீதம் (Psalms) 33:22 - Tamil bible image quotes