சங்கீதம் 33 வது அதிகாரம் மற்றும் 2 வது வசனம்

சுரமண்டலத்தினால் கர்த்தரைத் துதித்து, பத்து நரம்பு வீணையினாலும் அவரைக் கீர்த்தனம் பண்ணுங்கள்.

சங்கீதம் (Psalms) 33:2 - Tamil bible image quotes