சங்கீதம் 33 வது அதிகாரம் மற்றும் 19 வது வசனம்

பஞ்சத்தில் அவர்களை உயிரோடே காக்கவும், கர்த்தருடைய கண் அவர்கள்மேல் நோக்கமாயிருக்கிறது.

சங்கீதம் (Psalms) 33:19 - Tamil bible image quotes