சங்கீதம் 33 வது அதிகாரம் மற்றும் 18 வது வசனம்

தமக்குப் பயந்து, தமது கிருபைக்குக் காத்திருக்கிறவர்களின் ஆத்துமாக்களை மரணத்திற்கு விலக்கி விடுவிக்கவும்;

சங்கீதம் (Psalms) 33:18 - Tamil bible image quotes