சங்கீதம் 33 வது அதிகாரம் மற்றும் 17 வது வசனம்

இரட்சிக்கிறதற்குக் குதிரை விருதா; அது தன் மிகுந்த வீரியத்தால் தப்புவியாது.

சங்கீதம் (Psalms) 33:17 - Tamil bible image quotes