சங்கீதம் 33 வது அதிகாரம் மற்றும் 16 வது வசனம்

எந்த ராஜாவும் தன் சேனையின் மிகுதியால் இரட்சிக்கப்படான்; சவுரியவானும் தன் பலத்தின் மிகுதியால் தப்பான்.

சங்கீதம் (Psalms) 33:16 - Tamil bible image quotes