சங்கீதம் 33 வது அதிகாரம் மற்றும் 14 வது வசனம்

தாம் வாசமாயிருக்கிற ஸ்தானத்திலிருந்து பூமியின் குடிகள் எல்லார்மேலும் கண்ணோக்கமாயிருக்கிறார்.

சங்கீதம் (Psalms) 33:14 - Tamil bible image quotes