சங்கீதம் 33 வது அதிகாரம் மற்றும் 13 வது வசனம்

கர்த்தர் வானத்திலிருந்து நோக்கிப்பார்த்து, எல்லா மனுபுத்திரரையும் காண்கிறார்.

சங்கீதம் (Psalms) 33:13 - Tamil bible image quotes