சங்கீதம் 33 வது அதிகாரம் மற்றும் 12 வது வசனம்

கர்த்தரைத் தங்களுக்குத் தெய்வமாகக்கொண்ட ஜாதியும், அவர் தமக்குச் சுதந்தரமாகத் தெரிந்துகொண்ட ஜனமும் பாக்கியமுள்ளது.

சங்கீதம் (Psalms) 33:12 - Tamil bible image quotes