சங்கீதம் 33 வது அதிகாரம் மற்றும் 11 வது வசனம்

கர்த்தருடைய ஆலோசனை நித்தியகாலமாகவும், அவருடைய இருதயத்தின் நினைவுகள் தலைமுறை தலைமுறையாகவும் நிற்கும்.

சங்கீதம் (Psalms) 33:11 - Tamil bible image quotes