சங்கீதம் 33 வது அதிகாரம் மற்றும் 1 வது வசனம்

நீதிமான்களே, கர்த்தருக்குள் களிகூருங்கள்; துதிசெய்வது செம்மையானவர்களுக்குத் தகும்.

சங்கீதம் (Psalms) 33:1 - Tamil bible image quotes