சங்கீதம் 32 வது அதிகாரம் மற்றும் 7 வது வசனம்

நீர் எனக்கு மறைவிடமாயிருக்கிறீர்; என்னை நீர் இக்கட்டுக்கு விலக்கிக்காத்து, இரட்சணியப் பாடல்கள் என்னைச் சூழ்ந்துகொள்ளும்படி செய்வீர். (சேலா).

சங்கீதம் (Psalms) 32:7 - Tamil bible image quotes