சங்கீதம் 32 வது அதிகாரம் மற்றும் 4 வது வசனம்

இரவும் பகலும் என்மேல் உம்முடைய கை பாரமாயிருந்ததினால், என் சாரம் உஷ்ணகால வறட்சிபோல வறண்டுபோயிற்று. (சேலா).

சங்கீதம் (Psalms) 32:4 - Tamil bible image quotes