சங்கீதம் 32 வது அதிகாரம் மற்றும் 2 வது வசனம்

எவனுடைய அக்கிரமத்தைக் கர்த்தர் எண்ணாதிருக்கிறாரோ, எவனுடைய ஆவியில் கபடமில்லாதிருக்கிறதோ, அவன் பாக்கியவான்.

சங்கீதம் (Psalms) 32:2 - Tamil bible image quotes