சங்கீதம் 32 வது அதிகாரம் மற்றும் 1 வது வசனம்

எவனுடைய மீறுதல் மன்னிக்கப்பட்டதோ, எவனுடைய பாவம் மூடப்பட்டதோ, அவன் பாக்கியவான்.

சங்கீதம் (Psalms) 32:1 - Tamil bible image quotes