சங்கீதம் 31 வது அதிகாரம் மற்றும் 9 வது வசனம்

எனக்கு இரங்கும் கர்த்தாவே, நான் நெருக்கப்படுகிறேன்; துக்கத்தினால் என் கண்ணும் என் ஆத்துமாவும் என் வயிறுங்கூடக் கருகிப்போயிற்று.

சங்கீதம் (Psalms) 31:9 - Tamil bible image quotes