சங்கீதம் 31 வது அதிகாரம் மற்றும் 8 வது வசனம்

சத்துருவின் கையில் என்னை ஒப்புக்கொடாமல், என் பாதங்களை விசாலத்திலே நிறுத்தினீர்.

சங்கீதம் (Psalms) 31:8 - Tamil bible image quotes