சங்கீதம் 31 வது அதிகாரம் மற்றும் 7 வது வசனம்

உமது, கிருபையிலே களிகூர்ந்து மகிழுவேன்; நீர் என் உபத்திரவத்தைப் பார்த்து, என் ஆத்தும வியாகுலங்களை அறிந்திருக்கிறீர்.

சங்கீதம் (Psalms) 31:7 - Tamil bible image quotes