சங்கீதம் 31 வது அதிகாரம் மற்றும் 6 வது வசனம்

வீண்மாயைகளைப் பற்றிக்கொள்ளுகிறவர்களை நான் வெறுத்து, கர்த்தரையே நம்பியிருக்கிறேன்.

சங்கீதம் (Psalms) 31:6 - Tamil bible image quotes