சங்கீதம் 31 வது அதிகாரம் மற்றும் 3 வது வசனம்

என் கன்மலையும் என் கோட்டையும் நீரே; உமது நாமத்தினிமித்தம் எனக்கு வழிகாட்டி, என்னை நடத்தியருளும்.

சங்கீதம் (Psalms) 31:3 - Tamil bible image quotes