சங்கீதம் 31 வது அதிகாரம் மற்றும் 24 வது வசனம்

கர்த்தருக்குக் காத்திருக்கிறவர்களே, நீங்களெல்லாரும் திடமனதாயிருங்கள், அவர் உங்கள் இருதயத்தை ஸ்திரப்படுத்துவார்.

சங்கீதம் (Psalms) 31:24 - Tamil bible image quotes