சங்கீதம் 31 வது அதிகாரம் மற்றும் 23 வது வசனம்

கர்த்தருடைய பரிசுத்தவான்களே, நீங்களெல்லாரும் அவரில் அன்பு கூருங்கள்; உண்மையானவனைக் கர்த்தர் தற்காத்து, இடும்பு செய்கிறவனுக்குப் பூரணமாய்ப் பதிலளிப்பார்.

சங்கீதம் (Psalms) 31:23 - Tamil bible image quotes