சங்கீதம் 31 வது அதிகாரம் மற்றும் 21 வது வசனம்

கர்த்தர் அரணான நகரத்தில் எனக்குத் தமது கிருபையை அதிசயமாய் விளங்கப்பண்ணினபடியால், அவருக்கு ஸ்தோத்திரம்.

சங்கீதம் (Psalms) 31:21 - Tamil bible image quotes