சங்கீதம் 31 வது அதிகாரம் மற்றும் 19 வது வசனம்

உமக்குப் பயந்தவர்களுக்கும், மனுபுத்திரருக்கு முன்பாக உம்மை நம்புகிறவர்களுக்கும், நீர் உண்டு பண்ணிவைத்திருக்கிற உம்முடைய நன்மை எவ்வளவு பெரிதாயிருக்கிறது!

சங்கீதம் (Psalms) 31:19 - Tamil bible image quotes