சங்கீதம் 31 வது அதிகாரம் மற்றும் 18 வது வசனம்

நீதிமானுக்கு விரோதமாய்ப் பெருமையோடும் இகழ்ச்சியோடும் கடினமாய்ப் பேசுகிற பொய் உதடுகள் கட்டப்பட்டுப்போவதாக.

சங்கீதம் (Psalms) 31:18 - Tamil bible image quotes