சங்கீதம் 31 வது அதிகாரம் மற்றும் 17 வது வசனம்

கர்த்தாவே, உம்மை நோக்கிக் கூப்பிட்டேன்; நான் வெட்கப்பட்டுப்போகாதபடி செய்யும்; துன்மார்க்கர் வெட்கப்பட்டுப் பாதாளத்தில் மவுனமாயிருக்கட்டும்.

சங்கீதம் (Psalms) 31:17 - Tamil bible image quotes