சங்கீதம் 31 வது அதிகாரம் மற்றும் 16 வது வசனம்

நீர் உமது முகத்தை உமது ஊழியக்காரன்மேல் பிரகாசிக்கப்பண்ணி, உமது கிருபையினாலே என்னை இரட்சியும்.

சங்கீதம் (Psalms) 31:16 - Tamil bible image quotes