சங்கீதம் 31 வது அதிகாரம் மற்றும் 14 வது வசனம்

நானோ, கர்த்தாவே, உம்மை நம்பியிருக்கிறேன்; நீரே என் தேவன் என்று சொன்னேன்.

சங்கீதம் (Psalms) 31:14 - Tamil bible image quotes