சங்கீதம் 31 வது அதிகாரம் மற்றும் 11 வது வசனம்

என் சத்துருக்களாகிய யாவர் நிமித்தமும், நான் என் அயலாருக்கு நிந்தையும், எனக்கு அறிமுகமானவர்களுக்கு அருக்களிப்புமானேன்; வீதியிலே என்னைக் கண்டவர்கள் எனக்கு விலகி ஓடிப்போனார்கள்.

சங்கீதம் (Psalms) 31:11 - Tamil bible image quotes