சங்கீதம் 31 வது அதிகாரம் மற்றும் 10 வது வசனம்

என் பிராணன் சஞ்சலத்தினாலும், என் வருஷங்கள் தவிப்பினாலும் கழிந்துபோயிற்று; என் அக்கிரமத்தினாலே என் பெலன் குறைந்து, என் எலும்புகள் உலர்ந்துபோயிற்று.

சங்கீதம் (Psalms) 31:10 - Tamil bible image quotes