சங்கீதம் 31 வது அதிகாரம் மற்றும் 1 வது வசனம்

கர்த்தாவே, உம்மை நம்பியிருக்கிறேன்; நான் ஒருக்காலும் வெட்கமடையாதபடி செய்யும்; உமது நீதியினிமித்தம் என்னை விடுவியும்.

சங்கீதம் (Psalms) 31:1 - Tamil bible image quotes