சங்கீதம் 30 வது அதிகாரம் மற்றும் 8 வது வசனம்

நான் குழியில் இறங்குகையில் என் இரத்தத்தால் என்ன லாபமுண்டு? புழுதி உம்மைத் துதிக்குமோ? அது உமது சத்தியத்தை அறிவிக்குமோ?

சங்கீதம் (Psalms) 30:8 - Tamil bible image quotes