சங்கீதம் 30 வது அதிகாரம் மற்றும் 7 வது வசனம்

கர்த்தாவே, உம்முடைய தயவினால் நீர் என் பர்வதத்தைத் திடமாய் நிற்கப்பண்ணியிருந்தீர்; உமது முகத்தை நீர் மறைத்துக்கொண்டபோதோ நான் கலங்கினவனானேன்.

சங்கீதம் (Psalms) 30:7 - Tamil bible image quotes