சங்கீதம் 30 வது அதிகாரம் மற்றும் 6 வது வசனம்

நான் ஒருக்காலும் அசைக்கப்படுவதில்லையென்று, என் வாழ்விலே சொன்னேன்.

சங்கீதம் (Psalms) 30:6 - Tamil bible image quotes