சங்கீதம் 30 வது அதிகாரம் மற்றும் 5 வது வசனம்

ஏனெனில் அவருடைய கோபம் ஒர் இமைப்பொழுதே, அவருடைய தயவோ ஆயுள் காலம் வரை; சாயங்காலத்தில் அழுகை தங்கும், விடியற்காலத்திலே களிப்புண்டாகும்.

சங்கீதம் (Psalms) 30:5 - Tamil bible image quotes